دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

سر در اصلی

سر در اصلی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

حیاط اصلی

حیاط اصلی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

حیاط پشتی

حیاط پشتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

حیاطی کناری

حیاطی کناری

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

ایستگاه راه پله بین طبقه همکف و اول

ایستگاه راه پله بین طبقه همکف و اول

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

ازمایشگاه زیست

ازمایشگاه زیست

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دفتر مشاور

دفتر مشاور

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دفتر مدیر

دفتر مدیر

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

ازمایشگاه فیزیک

ازمایشگاه فیزیک

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

سالن اجتماعات

سالن اجتماعات

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

راهرو طبقه اول 2

راهرو طبقه اول 2

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

ساختمان دوم

ساختمان دوم

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

نمای بالایی ساختمان دوم

نمای بالایی ساختمان دوم

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

سال امتحان

سال امتحان

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

سالن مطالعه

سالن مطالعه

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

کتابخانه

کتابخانه

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

راهرو طبقه اول

راهرو طبقه اول

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

کلاس درس

کلاس درس

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی

راهرو طبقه همکف سمت راست

راهرو طبقه همکف سمت راست

دبیرستان شیخ زاده هراتی

دبیرستان شیخ زاده هراتی